Socialdemokraterna

Här kommer svaren från socialdemokraterna på frågorna du ställde från Naturskyddsföreningen.

 1. Vi tog initiativ via en motion till ett ”Miljöpolitiskt program” (före denna mandatperioden).
  Detta arbetades fram av en parlamentarisk grupp.
  Vi, med flera, har efterlyst någon form av miljöpolitiskt bokslut och mål från förvaltningarna och nämnderna, kopplade till hållbarhet och miljö.
  Detta har förekommit lite sporadiskt.
  I programmet finns en del punkter om energibesparingar, god fysisk miljö, vatten och avlopp,
  kommunens fordon och transporter, cykelvägar m.m. I kommunstyrelsen har flera partier tillsammans varit överens om åtgärder som jag nämner i fråga 2.
  I AÖS har vi varit med och sett till att insamlingen av hushållsavfall har kommit igång i Tibro kommun.
 1. Fjärrvärmeutbyggnaden har fortsatt. I år med att Häggetorpskolans oljepanna snart byts ut mot hållbar och förnyelsebar fjärrvärme. Cykelvägnätet har byggts ut på flera sträckor.
  Pendelparkeringar har byggts och planerats.
  Dagvattenledningar har förbättrats. Led-belysning har installerats utmed flera stråk.
  Kommunens markdel i Rankås/Fröstorpsbäcken har blivit första delen i ett kommande naturreservat.
  Regeringens mål om att 50 % av hushållsavfallet ska samlas in har vi en bit kvar till. Men vi är på god väg.
 2. Väcka liv i det ”Miljöpolitiska programmet” och få med nya frågor som har
  med upphandlingar och inköp av exempelvis mat och livsmedel.
 3. När det gäller Rankåsområdet och naturreservatet, så ligger frågan hos privata markägare.
  Kommunen kan vara med i form av erbjudanden om markbyten och köp för att säkra friluftsområdets centrala delar.
  Avloppsfrågan runt sjön Örlen är viktig. Här finns en plan att kunna ansluta Söroset och andra delar via en sjöledning.
  När det gäller upphandlingar av ekologiska/närodlade livsmedel så har vi inlett överläggningar med Skövde kommun. Vi har även dialog med Hjo och Karlsborg.
  Här finns en hel del mer att göra för att få till en större andel närproducerade livsmedel.
  Frågan är komplicerad men det finns en hel del goda exempel från andra kommuner.
  Samarbete på Skaraborgsnivå kan också vara en möjlighet.
  När det gäller kollektivtrafiken så har Tibro goda förbindelser med Skövde. Vi försöker i olika sammanhang, tillsammans med andra partier, driva på för att framkomligheten på väg 49 ska bli bättre och säkrare.
  För vår del så får järnvägen gärna bli en utmärkt cykelväg. Elever på Ransbergs skola, arbetspendlare och andra cyklister skulle få en säker och bra cykelväg.
  En kommunbiolog skulle på sikt kunna vara något som fler kommuner slår sig ihop om.

Uppgifterna har lämnats av Rolf Eriksson