Miljöpartiet

Vilken miljöfråga anser Ni vara den viktigaste för Tibro?

Det viktigaste i Tibrokommun är att göra Miljön till en fråga. I “Vision 2017” nämns inte natur, miljö eller klimat en enda gång, vi tycker det är fel. Vi anser att Tibrokommun bör ta ett större ansvar. Konkret ser vi en oerhört stor potential i Karlsborgsbanan. En modern och miljövänlig infrastruktur kommer vara en av grundstenarna i det framtida fossil lösa samhället. Så här tänker vi:

KARLSBORGSBANAN: Frågan om Karlsborgsbanan bör vara mer aktuell nu än någonsin och undersökningar som har gjorts visar att det finns en majoritet som är för en upprustning av banan. Flera exempel på tidigare nedlagda banor som återigen tagits i bruk finns runt om i Sverige och den positiva utvecklingen på dessa orter har varit oerhört tydlig. MP Tibro vill applicera och uppleva den så kallade ”Pågatågseffekten” även i Tibrokommun. Därför bör ett oberoende underlag beställas som sedan skall användas för att ta ett definitivt beslut om banans framtid då de underlag som existerar i nuläget är bristfälliga och/eller missvisande. Klart redan nu är att vi besitter en oerhörd potential för en effektiv, miljövänlig och modern infrastruktur. Vi vill därför att inget förhastat beslut om rivning och nedläggning av Karlsborgsbanan skall tas innan ett sådan underlag existerar.

Konsensus kring Karlsborgsbanan just nu är att det endast är tågfantaster och drömmare som ser Karlsborgsbanan som en självklar del av Tibrokommuns framtid. Därför är ett riktigt underlag det viktigaste steget för att få andra politiker och även medborgare att se möjligheterna den besitter.

Vilka miljöinitiativ kommer Ni att ta under kommande mandatperiod ?

Bland annat i följande frågor:

    (a) Rankåsområdet

Natur och fritidsområdet i Rankås är inte bara oerhört vacker, det är också en viktig del i livet för många Tibrobor. De som besökt platsen regelbundet en längre tid har säkert märkt många tråkiga förändringar här. Vi tycker Rankås bör skyddas och bevaras för kommande generationer Tibrobor. Vi efterlyser mer ansvar och vill därför att kommunen intensifierar dialogen med de privata markägarna om hur vi tillsammans kan lägga upp en långsiktig plan för hur området på bästa sätt skall bevaras. Rankåsområdet är ett arv som ej skall försummas.

      (b) Örlen-Fagersannaområdet

Nu när den olovliga torvbrytningen på Ryholms stormosse avbrutits återstår arbetet för att garantera återställandet av området. Tibro hade en oerhört passiv roll i arbetet att motverka torvbrytningen om man jämför med tex. Karlsborg och Töreboda. MP Tibro vill nu att Tibro tar ansvar för att detta arbete genomförs korrekt och ordentligt då det negativt påverkar boende, miljö och framför allt närliggande vattendrag i kommunen.

Vi bör även se efter och på flera ställen stärka strandskyddet runt Örlen och även övriga vattendrag. Ett arbete som skulle kunna utföras ordentligt om kommunen hade en anställd kommunbiolog.

      (c) Kommunala upphandlingar inom t.ex eko/närodlat.Skola.vården m.m.

Vi anser att all mat som serveras i Tibrokommuns offentliga sektor bör innehålla mer ekologisk, närproducerad och säsongsbetonad. I nuläget ingår Tibrokommun i ett avtal som gör att vi varken kan ställa krav på närodlat eller ekologiskt. Det tycker vi är dumt och omodernt. Vi bör sätta vår ambitionsnivå högre än så. Tibrokommun bör se över sina möjligheter att påverka och omforma det avtal man redan ingår i. Om det inte är genomförbart bör man se sig om efter andra alternativ.

Vi bör även sluta använda och sälja (i caféer på bla. skola och vård) produkter som innehåller palmolja som inte är certifierade enligt RSPO.

(e) Järnvägens framtid.

Se tidigare svar om Karlsborgsbanan.

Utöver det vi redan skrivit anser vi att det vore oerhört dumt att inte nyttja den resurs som Karlsborgsbanan är. Vid regeringsskifte efter valet kommer upprustning av järnvägen vara en hög prioritet och vi anser att Tibro absolut skall ta del av dom medel som finns för att kunna säkra vår framtid.

  (f) Anställa kommunbiolog.

Enligt Naturvårdsverket har över hälften av de svenska kommunerna en anställd kommunekolog/kommunbiolog. MP Tibro anser att vi absolut skall tillhöra den majoriteten. Dels för att säkra upp att inga misstag sker i behandlingen utav våra naturområden, speciellt när vi besitter så unika miljöer i och kring Tibro. Men det är också viktigt att vi har en långsiktig plan för våra naturområden och kommunens miljö och klimatpåverkan. Naturvårdsverkets utvärdering av kommunernas arbeten med skydd av natur visar att kommuner med anställd kommunbiolog i mycket större utsträckning har bildat naturreservat och haft LONA-projekt som syftat till att stödja den kommunala processen med områdesskydd. Även behovet/viljan av att skydda tätortsnära områden är större än hos kommuner utan kommunbiolog. Deras slutsats är att kommuner med anställd kommunbiolog i större utsträckning jobbar aktivt med skydd av natur. Något vi anser att även Tibro bör göra.

 

Uppgifterna lämnade av Erik Lundgren