Kristdemokraterna

1. Vilka miljöinitiativ har Ert parti tagit under innevarande mandatperiod ?
Kristdemokraterna har under  innevarande mandatperiod lagt en motion om att Tibro borde ansöka medlemskap i Sveriges Ekokommuner, i förlängningen göra Tibro till ekokommun med certifiering.

 2. Vad har dessa gett för resultat?
Motionen avslogs – I svaret hävdades att miljömålen som kommunfullmäktige tidigare beslutat om kommer att arbetas in i kommunens styrmodell.

 3. Vilken miljöfråga anser Ni vara den viktigaste för Tibro?
Vår politiks fokus ligger på att familjesäkra alla politiska beslut, dvs analysera vilka konsekvenser ett beslut får för familjen. Här kommer miljöperspektivet in i förvaltarskapstanken, att vi lånar jorden och förvaltar den för att ge vidare det bästa till våra barn. Därför måste ett miljötänk genomsyra alla kristdemokratiska politiska initiativ.

Vi kommer att följa upp att kommunen verkligen följer de riktlinjer som Sveriges Ekokommuner  satt upp, om inte så pånytt väcka frågan om medlemskap.

 4. Vilka miljöinitiativ kommer Ni att ta under kommande mandatperiod ?
Vi vill följa upp kommunens styrmodell och det gröna bokslut som vid motionens avslag sades vara på gång för att försäkra oss om att miljömålen uppfylls, trots att medlemskap i Ekokommuner ej införts.
Vi vill få upp frågan med lokala och ekologiska upphandlingar på bordet. Kortare transporter och schysst producerad mat är bättre för våra unga och bättre för miljön.
Vi är även intresserade av att få utrett i vilken. Utsträckning förnyelsebar energi kan nyttjas i Tibro. Solpaneler på husen i centrum?

​Bland annat i   följande frågor:

(a) Rankåsområdet
Skulle varit intressant med en vandringsled utmed bäcken och dammarna.
Där vi tar energi till en låg energibelysning, från fallen utmed bäcken?

(c) Kommunala upphandlingar inom t.ex eko/närodlat.Skola.vården m.m.
Ett möte kommer att hållas mellan kommunens tjänstemän och grundskolornas föräldraföreningarna den 17 september med fokus på maten i skolan, vid vilket KD kommer att närvara.

(d) Trafik-Kollektivt-cykelvägar
Karlsborg bygger cykelväg utmed 49an och visst vore det roligt om Tibro kunde möta upp, men fokus för KD under kommande mandatperiod kommer ligga på bättre skolmiljö.

e) Järnvägens framtid.
Många motioner har lämnats.
Åtminstone ett större möte har hållits i Tibro på Inredia, där fler politiker och expertis från Skövde, Regionen, Karlsborg och Tibro deltog.
Representanter från Sif, Trafikverket, etc. Tyvärr var det många politiska partier som inte kom. Det var ett sakligt och intressant möte där det framfördes möjligheterna för att kunna driva banan.
Där andra visade sig ha lyckats och öka resandet i sin region. Det gäller ju småföretagandet i bl.a turistnäringen, jobbpendlingen, skolresor till större utbildningsplatser. För att inte tala om miljön.

Att innevånarna yngre/äldre och kan med fördel ta tåg till ex. större platser t.ex. Göteborg.
Regionen säger själva, att man skall föredra att jobb-pendling sker med el-tåg…?
El-tåg är det bästa energisättet (minsta möjliga friktion) att frakta gods och människor på?
Och de skulle innebära en avlastning av 49an.

(f) Anställa kommunbiolog.
Vi har i KD inte diskuterat frågan om att anställa kommunbiolog men ställer oss heller inte främmande till detta.
Vi ser det som ett intressant initiativ från Naturskyddsföreningen som genom detta utskick ser till att frågan lyfts

Uppgifterna har lämnats av Maria Maric