Folkpartiet

Tibro naturskyddsförening har skickat över några frågor om hur vi har agerat under mandatperioden. Många av de frågor som behandlas av oss i kommunen är också remisser och förslag från Regionen och Västtrafik t.ex. ”Målbild Tåg 2035 och ”Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland”.
Tibro kommun arbetar alltid med en stor öppenhet och beredning av ärenden, vilket gör att det är svårt för något parti att hävda att det är just deras fråga.
Som ordförande i kommunstyrelsen har jag möjligheter att framföra Folkpartiets ståndpunkter och att vara aktiv i dessa frågor genom devisen ”DET BÄSTA FÖR TIBRO”.

1  Ovan nämnda frågor och liknande bottnar alltid i en miljöaspekt där kollektivtrafik är vårt sätt att begränsa utsläpp. Andra saker är att bygga nya vägar som ger fordonen bättre förutsättningar och att bygga ut järnvägen i de stora pendlingsstråken.

Naturreservatet i Fröstorp var en framgång för bevarandet av ”mycket höga Naturvärden” i Fröstorpsbäcken, som Länsstyrelsen uttryckte det. Beslutet om detta föregicks av en omröstning i kommunfullmäktige där Folkpartiet röstade för en tillkomst av naturreservatet.

Brokvarn är ett annat exempel på ”grön el” där kommunen tar vara på energin i Tidan och använder sig av ny och toppmodern utrustning. Beslutet att bygga om kraftstationen togs av Tibro Energis styrelse där undertecknad är ordförande.

Vindkraften har en egen historia i Tibro då vi inte kan bygga vindkraft vare sig på Lunnekullen eller någon annanstans inom kommunen. Folkpartiet har arbetat aktivt med en exploatör, Wallenstams fastigheter, som vill bygga ett 40-tal vindkraftssnurror på Lunnekullen. Regeringen avgjorde slutligen frågan då försvarsintresset och flyget i Karlsborg stred mot kommunens intressen.
Trots detta har kommunen utarbetat en plan för ”Vindkraft och annan energiförsörjning i Tibro kommun” som antogs av kommunfullmäktige 2012-03-23.

Lamporna i kommunens gatubelysningar har ersatts med LED och alla lampbyten som kommer att ske i framtiden byts ut mot LED. Inga kvicksilverlampor finns kvar.
AÖS arbetar med kompostering av kommunens köksavfall som omvandlas till biogas och används till bussar i stadstrafiken i Skövde.

2  På de första åtgärderna som beskrivits är det svårt att på så kort tid se ett resultat.

Energiförbrukningen har minskat genom byte av gatubelysningen, istället kan fler lampor lysa i kommunen.

Glädjande är också att den vattenkraft i Tidan som rinner genom turbinerna blir elenergi som går ut genom Tibro Energis nät.

3  Tibro kommun har ett Agenda 21-projekt som är fantastiskt. Fjärrvärmen kommer från möbelindustrins spill. Fjärrvärmen går tillbaka till fabrikerna men värmer också alla flerbostadshus i Tibro centralort och flertalet villor.

Genom detta minskas även antalet transporter till och från Tibro då briketterna förut kördes från Småland.

4  Just nu så ställs Häggetorpsskolan om till fjärrvärme, från olja och el. Även här kommer villor utmed vägen att ansluta sig och miljöeffekten blir att ändå fler oljepannor fasas ut.

Folkpartiet har i sitt valmanifest skrivit om vikten av att bygga om och renovera skolorna. Här kommer många energibesparingsåtgärder att vidtas genom byte av fönster, dörrar, ventilation och isolering av vindar.

Folkpartiet kommer också att verka för att se över om det går att använda elbilar inom hemvården.

 

Svar på frågorna 4 a-f:

a)     Rankåsområdet har fått ett naturreservat. Träningsmöjligheterna anpassas efter nya mönster och träningsformer.

b)     Det vi kan se under mandatperioden är hur mottagande och behandling av avloppsvatten kan ske runt Örlen.

c)      Folkpartiet vill se mer närodlad mat i våra kommunala kök och vi tror att detta går att förena med offentlig upphandling. Folkpartiet vill använda företag inom Skaraborg.

d)     Folkpartiet vill använda järnvägsbanken till cykelbana där cyklisterna får fina naturupplevelser men har ett skyddat läge utifrån ett säkerhetsperspektiv.

e)     Stambanan ingår i ”Målbild Tåg 2035”. I denna är alla järnvägar med som Regionen vill satsa på och det är helt avgörande om Regionen får framgång med dessa planer i förhandlingarna med Trafikverket.

Skaraborg kan inte vänta sig några höghastighetsbanor varför denna plan är viktig att stödja. Underhållet är redan bristfälligt idag och näringsliv och medborgare som pendlar är beroende av att tågen går i rätt tid. Frågan om Karlsborgsbanan avgörs av Regionfullmäktige – kommuner är endast remissinstans.

f)      Kommunerna har ett hårt tryck på sig att anställa fler och här är

det skola, vård och omsorg som är prioriterat. En möjlig lösning är att kommunerna i Östra Skaraborg går ihop om en tjänst. Det är en fråga som kan växa fram under kommande mandatperiod.

Uppgifterna har lämnats av Claes Jägevall